Slovníček pojmů

ACL

Access Control List - seznam pravidel, která řídí přístup k nějakému objektu. Pravidla obvykle přiřazují nebo odebírají nějaké privilegium skupině uživatelů či roli.

AD

Active Directory je implementace adresářových služeb pro Microsoft Windows. Viz také LDAP. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Active_Directory

BLOB

Binary Large Object. Slouží pro uložení nestrukturovaných binárních dat. Příkladem může být obrázek, PDF soubor a podobně.
(také se jedná o "připodobnění" Kaplického knihovny, která měla stát přímo proti naší firmě).

CMS

Content Management System - systém pro správu obsahu.

CSS

Zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky kaskádových stylů. Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Css

CSV

Comma Separated Values - čárkou oddělené hodnoty. Formát textového souboru pro přenos strukturovaných dat. Pro daný soubor se definuje oddělovač záznamů, oddělovač řetězců a oddělovač řádek (vět). Význam hodnot v souboru závisí na dohodě mezi producentem a konzumentem tohoto souboru a liší se podle způsobu použití.

HTML

HyperText Markup Language. Je základním jazykem pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci stránek na Internetu. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/HTML

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol je internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Http

HTTPS

Bezpečnější verze protokolu HTTP, která umožňuje přenášená data šifrovat a tím chránit před odposlechem či jiným narušením. Viz také SSL. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Http

IDS

Intrusion Detection System - systém pro odhalování pokusů o průnik nepovolaných uživatelů do těch míst sítě, kam jim nebyl povolen přístup.

JDO

Java Data Objects - jeden ze standardů pro ukládání objektů v prostředí Java do perzistentních úložišť jako jsou relační nebo objektové databáze. Tato specifikace popisuje požadavky na úložiště dat stejně jako funkcionalitu tohoto rozhraní vůči aplikaci, která je používá. Použití JDO vede k větší přenositelnosti aplikací a snazšímu vývoji a údržbě.

jNP

jNetPublish.

JSR

Java Specification Request - žádost popisující vývoj nové nebo zásadní změnu stávající specifikace.

LB

Load Balancer - vyrovnávač zátěže. Síťový prvek (nebo část jiného prvku, jako je např. Firewall), který funguje jako jednotný vstupní bod pro všechny klienty a rozkládá zátěž mezi několik serverů, které skutečně požadavky vyřizují. Použití LB jednak zvyšuje propustnost celého systému a jednak zajistí i překrytí výpadku jednoho z obslužných serverů, čímž se zvýší dostupnost systému.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol je internetový protokol, který se používá pro vyhledávání informací o uživatelích. Více informací: http://en.wikipedia.org/wiki/Ldap

MHD

Měststká hromadná doprava - jeden ze způsobů, jak se dostat k nám do firmy.

QL

Query Language - dotazovací jazyk pro pokládání dotazů do datového úložiště.

RS

Redakční Systém - systém pro publikaci dokumentů poskytující oproti CMS více specializované funkce, s menší možností přizpůsobení aktuálním potřebám klienta.

RSS

Really Simple Syndication (od verze 2.0) je popis formátu pro zveřejňování informací o novinkách na webových stránkách. Jedná se o jednoduchý formát, který obsahuje pouze souhrn (upoutávku) na novinky s odkazem na plné znění. Používá se pro automatické zjišťování (a zveřejňování) informací o tom, co je kde nového.

SEO

Search Engine Optimization - optimalizace stránek i URL pro vyhledávací servery. Vhodnou volbou struktury stránek, HTML značkování, klíčových slov i strukturou URL lze dosáhnout toho, že vyhledávací servery tyto stránky upřednostní před ostatními.

SLA

Service Level Agreement - smluvně zaručená úroveň fungovaní služby. V prostředí internetových projektů se jedná typicky o garanci dostupnosti 99,99% času v měsici nebo o maximální přípustnou dobu výpadku. V rámci SLA se též stanovují výkonové meze,pro které je systém navržen, jako je maximalni zátěž, počty dokumentů, transakcí, apod.

SQL

SQL je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích. SQL je zkratka anglických slov Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk). Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/SQL

SSL

SSL je zkratka Secure Sockets Layer. Je to protokol/vrstva, vložená mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP). Poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentifikaci komunikujících stran. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTPS

UML

Unified Modeling Language - formalismus popisu chování softwarových systémů prostřednictvím diagramů různého typu.

URL

URL je zkratka anglického výrazu Uniform Resource Locator. Je to řetězec znaků s definovanou strukturou a slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokumentu nebo služby) na internetu. URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/URL

XML

Extensible Markup Language - česky rozšiřitelný značkovací jazyk. Byl vyvinut konsorciem W3C (World Wide Web Consorcium) jako pokračování jazyka HTML a SGML. Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu nebo jeho částí. Prezentace dokumentu (vzhled) se potom definuje připojeným stylem. Další možností je pomocí různých stylů provést transformaci do jiného typu dokumentu, nebo do jiné struktury XML . Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/XML

XSLT

- Extensible Stylesheet Language Transformations - jazyk, kterým se popisuje transformace z jednoho XML dokumentu do jiného. Tyto transformace se používají např. pro změnu struktury XML dokumentů nebo pro konverzi XML do jiných formátů (např. HTML nebo PDF).

W3C

World Wide Web Consorcium je organizace, která vydává standardy a doporučení pro WWW . Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/W3c

WYSIWYG

What You See Is What You Get - zkratka označuje třídu nástrojů pro obsah, které umožňují během editace ihned zobrazovat formátovaný výstup. Uživatel je tak odstíněn od vnitřní reprezentace formátování dat a pracuje přímo s jejich výslednou podobou.

WWW

World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web), ve volném překladu „celosvětová pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/WWW

ZXS

Mohlo by se jednat např. o ZX Spectrum, ale wikipedia zdá se zatím taktně mlčí. Pokud ale víte, co ta zkratka znamená, tak nám klidně napište.
 
 

Naši partneři


NSPARKLE

obr_nsparkle

Počítače Apple vyladěné za hranice ostatních, pečlivě vybrané příslušenství, individuální přístup.

Členství v asociace.biz

ilustrační obrázek

Etnetera je jedním ze zakládajících členů Asociace poskytovatelů internetových řešení.

více >>

 
Doporučujeme: Nabídka práce, volná pracovní místa - pracovní portál SPRÁVNÝKROK.CZ